Regulamin targów

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem wystawy Agro Targi Wschód jest P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, Nowosiółki 79, 22-652 Telatyn, tel. +48 606 418 785, e mail: biuro@agrotargiwschod.pl; www.agrotargiwschod.pl
  2. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas III edycji Agro Targów Wschód, w terminie 8-9 czerwiec 2019.
  3. Regulamin obowiązuje na całym terenie wystawowym i dotyczy wszystkich jej uczestników tj. wystawców, zwiedzających a także wszystkie inne podmioty przebywające na terenie Agro Targów Wschód.
  4. Wystawcy biorący udział w targach oraz P.P.H.U Sawa Expo Stanisław Sawa zwany dalej Organizatorem zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
  5. Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie: regulamin wystawy, regulamin pokazów, formularz zgłoszeniowy, kodeks cywilny.
 2. Sprawy organizacyjne
  1. Agro Targi Wschód odbywają się na terenach wystawowych P.P.H.U Sawa Expo Stanisław Sawa, Skołoszów, Przemyska 37, 37-550 Radymno w dniach 8-9 czerwca 2019 r. w godzinach 900 - 1800.
  2. Organizator udostępnia wystawcom tereny wystawowe od 6 czerwca (czwartek) od godziny 800 do 11 czerwca (wtorek) do godziny 1500.
  3. Stoiska wystawowe usytuowane są na terenie trawiastym bez zadaszenia.
  4. Lokalizację stoisk wystawowych określa Organizator wg kolejności wpływających zgłoszeń (decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego) oraz branży.
  5. Bez zgody Organizatora Wystawca nie może zmienić lub łączyć stoisk, dokonywać zmian numeracji stoisk, ani dokonywać jakichkolwiek innych modyfikacji.
  6. Organizator zapewnia odpłatnie powierzchnię wystawową na terenie trawiastym zgodnie z cennikiem znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym.
  7. Wystawca zobowiązany jest przygotować swoje stoisko wystawowe najpóźniej do 7 czerwca 2019 r. (piątek) do godziny 2100 i zlikwidować je do 11 czerwca (wtorek) do godziny 1500. Po tym czasie naliczana będzie kara: 50zł za każdą godzinę pozostawienia sprzętu na stoisku.
  8. Wystawcom umożliwia się pobyt na terenie Targów (w dniach 8-9 czerwca) w godz. 700-1800. W czasie trwania Targów na wszystkich stoiskach musi przebywać obsługa stoiska.
  9. Poza godzinami trwania Targów w dniach 8-9 czerwiec 2019 r. w godzinach 1800-700 na terenie Wystawy obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób poza pracownikami Ochrony.
  10. Każdy pobyt na stoisku poza godzinami trwania targów wymaga wcześniejszego zgłoszenia oraz uzgodnienia z Organizatorem i Ochroną.
  11. W przypadku korzystania przez Wystawcę z usług firmy wykonującej zabudowę stoiska, dowożącej materiały na stoisko lub zewnętrznej firmy cateringowej Wystawca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi jej dane w formie pisemnej (e-mail).
  12. Zagospodarowania, demontażu stoisk oraz wywozu dokonuje Wystawca we własnym zakresie i na własny koszt.
  13. Nie dopuszcza się likwidacji stoisk podczas trwania targów.
  14. Na stoiskach zabrania się używania urządzeń nagłaśniających i wszelkich urządzeń zakłócających spokój innym wystawcom.
  15. Ze względów na zagrożenie pożarem oraz zaostrzone przepisy sanitarno-higieniczne bezwzględnie zabrania się grillowania na stoiskach (grille gazowe, elektryczne, węglowe itp.) bez zgody Organizatora. Zainteresowani Wystawcy zobowiązani są złożyć do Organizatora wniosek na piśmie i otrzymać zgodę.
  16. Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać Organizatorowi w czasie trwania Wystawy w formie pisemnej w Biurze Wystawy.
 3. Warunki udziału wystawców
  1. Warunkiem udziału w targach jest dostarczenie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego oryginału druku formularza zgłoszeniowego.
  2. Formularz zgłoszeniowy przyjmowany będzie wyłącznie na druku oryginalnym, opatrzonym pieczątką i podpisami właściciela/prezesa/dyrektora firmy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę . Dopuszczalne jest przesłanie formularza drogą elektroniczną (skan). Oryginały należy przesłać pocztą tradycyjną.
  3. Zgłoszenia na Targi przyjmowane są do 10 maja 2019 r., po tym terminie zgłoszenia realizowane będą w miarę możliwości Organizatora.
  4. Organizator ma prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
  5. Pełnej opłaty za udział w targach dokonywać należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 roku.
  6. Okazanie dowodu opłaty za uczestnictwo w targach uprawnia do wjazdu na teren wystawowy.
  7. Wystawca zgłasza swój przyjazd na targi w Biurze Targów.
 4. Odwołanie udziału w targach
  1. Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa w targach na następujących warunkach:
  2. Honorowane będą wyłącznie odwołania na piśmie przesłane listem poleconym na 10 dni przed rozpoczęciem targów.
  3. Niedopełnienie odwołania w formie określonej w lit. a) spowoduje dochodzenia pełnej należności od Wystawcy przez Organizatora.
  4. W przypadku odstąpienia od udziału w targach bez zachowania formy i terminu określonych w lit. a) Wystawca zostanie obciążony pełną należnością wynikającą z formularza zgłoszeniowego..
  5. Odwołanie w terminie krótszym niż 10 dni przed targami tj. po 29 maja 2019 r. spowoduje prawo zatrzymania przez organizatora 50% wartości dokonanej wpłaty.
  6. Brak udziału, odwołanie swojego uczestnictwa w dniu targów lub po terminie wiąże się z utratą całej wpłaty. Brak opłat za wystawę nie zwolni Wystawcy z pisemnego odwołania.  
  7. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do organizatora.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania targów w przypadkach i okolicznościach niezależnych od Organizatora, bez prawa do odszkodowania z pełnym zwrotem dokonanych przedpłat.
 5. Warunki płatności
  1. Wystawca wskazany w formularzu jest jednoczesnym nabywcą, na którego zostaje wystawiona faktura VAT za udział w targach.
  2. Wystawienie faktury następuje w chwili potwierdzenia wynajęcia powierzchni (potwierdzenie następuje drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Należność z tytułu faktury należy uiścić najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Do faktury zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z wysokością obowiązującą w chwili wystawienia faktury.
  3. Wystawca jest zobowiązany do opłacenia w terminie najpóźniej do 31 maja 2019 r. pełnej opłaty za udział w targach przelewem na konto: P.P.H.U Sawa Expo Stanisław Sawa BGŻ BNP Paribas O/Zamość 73 1600 1462 1832 3176 4000 0001.
  4. Płatność za udział w targach w odroczonym terminie jest możliwa tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Wystawcy, po akceptacji Organizatora P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa lub Głównego Księgowego.
  5. W przypadku niewywiązania się Wystawcy ze zobowiązań płatniczych w terminie o którym mowa w pkt. III 6 lub V 2 Organizator ma prawo wykluczenia Wystawcy z udziału w Targach.
 6. Lokalizacja stoiska
  1. Organizator przydziela Wystawcy miejsce stoiska biorąc pod uwagę: kolejność zgłoszeń (data wpływu dokumentów zgłoszeniowych), wielkość stoiska, rodzaj eksponatów, branże oraz warunki techniczno-organizacyjne targów, zastrzegając sobie prawo do zmiany lokalizacji.
  2. Minimalna wielkość stoiska to 10 m2 (lub 4m2 dla handlu drobnego).
  3. Wielkość wynajętej powierzchni powinna być tak zaplanowana, aby nie zastawiała wyznaczonych przejść, ani nie naruszała obszaru sąsiednich stoisk. W przypadku zajęcia ponadnormatywnej powierzchni Organizator ma prawo do wystawienia faktury za dodatkową powierzchnię, zgodnie z cennikiem x 2.
 7. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona
  1. Każdy wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. znajdujących się na stronie www.agrotargiwschod.pl oraz poleceń służb porządkowych.
  2. Szczególne warunki ostrożności należy zachować w trakcie pokazów pracy maszyn rolniczych oraz przy rozładunku i załadunku eksponatów.
  3. Każdy wystawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo maszyn, urządzeń oraz konstrukcji znajdujących się na stoisku i na pokazach.
  4. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników targów, a także zachowanie dobrego imienia Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się możliwości likwidacji stoiska podczas targów.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie, z winy poszkodowanego czy spowodowane siłą wyższą.
  6. W godzinach trwania targów nadzór i ochrona mienia na stoisku należy do obowiązku Wystawcy.
  7. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych zarówno w okresie trwania targów jak i w okresie montażu i demontażu.
  8. Wystawcy zobowiązani są do noszenia identyfikatora w czasie trwania Agro Targów Wschód.
  9. Wystawca może prowadzić sprzedaż towarów oraz świadczyć usługi tylko w zakresie zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku, gdy oferta Wystawcy nie jest zgodna z zadeklarowaną, Wystawca ma obowiązek wykupić stoisko wskazane przez Organizatora w innym sektorze, odpowiadającym faktycznej ofercie Wystawcy.
  10. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie wystawowym odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
  A) Ruch pojazdów i parkowanie
  1. Dopuszczalna prędkość pojazdów mechanicznych na terenach wystawowych wynosi 10 km/godz.
  2. W czasie trwania targów w dniach 8-9 czerwiec 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz ruchu wszelkich pojazdów, maszyn i urządzeń na terenie Wystawy, dotyczy to również pojazdów jednośladowych (rowery, skutery, motocykle itp.), wyjątek stanowią pojazdy uprzywilejowane lub posiadające specjalne oznaczenie Organizatora.
  3. Na terenie wystawy obowiązuje bezwzględny zakaz kierowania jakimikolwiek pojazdami pod wpływem alkoholu, a osoba, w przypadku której stwierdzi się powyższe, zostanie niezwłocznie usunięta z terenu wystawy przez ochronę i przekazana policji.
  4. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników targów zabrania się parkowania pojazdów w tym także maszyn i urządzeń rolniczych i stawiania eksponatów na wewnętrznych drogach komunikacyjnych i przejściach wyznaczonych dla zwiedzających.
  5. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przez Organizatora terenach parkingowych.
  6. Organizator może wyposażyć w kartę serwisową pojazd serwisowy Wystawcy wyłącznie w wyjątkowych wypadkach związanych z maszynami Wystawcy uczestniczącymi w pokazach.
  B) Ochrona
  1. Organizator zapewnia ogólną ochronę terenów wystawowych w czasie trwania targów ograniczającą się do zapewnienia ładu i porządku.
  2. Ochrona wykonywana jest przez umundurowanych pracowników ochrony.
  3. W godzinach trwania targów nadzór i ochrona mienia na stoisku należy do obowiązku Wystawcy.
  4. Przed opuszczeniem stoiska Wystawcy zobowiązani są odpowiednio zabezpieczyć przed kradzieżą swoje eksponaty oraz wyposażenie (w tym również produkty spożywcze, napoje itp.).
  5. Istnieje możliwość indywidualnej ochrony stoiska poza godzinami targów po podpisaniu przez Wystawcę umowy z Agencją Ochrony na zasadzie protokolarnego przejęcia stoiska. Płatność za świadczoną usługę następuje z góry gotówką lub przelewem. W razie zaistnienia szkody w mieniu na chronionym stoisku odpowiedzialność ponosi Agencja Ochrony posiadająca ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  6. W czasie trwania targów wywożenie sprzętu i maszyn z terenu wystawy, bez pisemnej zgody właściciela Targów jest zabronione.
  7. Pojazdy opuszczające teren Wystawy podlegają kontroli, której celem jest sprawdzeniem pojazdu pod kątem wywożonego sprzętu z terenu Wystawy. W ramach kontroli Ochrona może rejestrować dane osobowe kierowcy i dane pojazdu.
  8. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Organizatorowi targów.
  9. W przypadku rażącego i uporczywego naruszania regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wymierzenia następujących kar:
   • nałożenia kary umownej w wysokości 1.000 zł,
   • usunięcia Wystawcy z targów Agro Targi Wschód.
 8. Szkody
  1. Organizator posiada polisę OC na czas trwania wystawy.
  2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny rachunek.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Wystawców oraz firm wykonujących prace na ich zlecenie.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie wystawcy znajdujące się na terenach wystawowych, pozostawione na parkingach oraz za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, wichura, wyłączenie prądu, itp.).
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie wystawy przed, po i w czasie trwania targów wywołane siłą wyższą m.in. uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, pożarem itp. oraz niezależnej od Organizatora przerwy w dostawie wody i prądu. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia powstałej szkody właścicielowi Targów lub w Biurze Targów.
  6. Mając na uwadze zmienne warunki pogodowe (deszcz, wichura) należy zwrócić szczególną uwagę na solidne zamocowanie namiotów, flag, banerów i innych eksponatów.
  7. Wystawca ponosi ryzyko spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne.
 9. Energia elektryczna- Przyłączenie prądu
  1. Doprowadzenie prądu zostanie wykonane wyłącznie przez firmę specjalistyczną na zlecenie Organizatora.
  2. Warunkiem korzystania z zamówionego przyłącza energetycznego jest posiadanie własnego przedłużacza o długości co najmniej 20 m w celu podłączenia się do skrzynki rozdzielczej.
  3. Stoiska zasilane będą w energię elektryczną zgodnie ze złożonym zamówieniem:
   • 8 czerwca 2019 r. od godz. 8.00 do 18.00
   • 9 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 do 18.00
  4. Ze względów bezpieczeństwa poza godzinami określonymi w pkt. IX.3. zasilanie w energię elektryczną stoisk będzie odłączane, chyba że na uzasadniony wniosek Wystawcy Organizator wyrazi zgodę na dłuższe zasilenie
  5. Wystawcy, którzy będą korzystać z całodobowej dostawy prądu powinny złożyć pisemny wniosek do Organizatora.
  6. Podczas Wystawy jakiekolwiek dodatkowe zamówienia lub zmiany w stosunku do wcześniejszych zamówień realizowane będą wyłącznie w przypadku możliwości technicznych i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  7. Dopuszcza się przerwy w dostawie prądu spowodowane awarią lub serwisem instalacji zasilającej.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej.
  9. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz:
   korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,
  10. pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych,
  11. wnoszenia substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,
  12. umieszczenia na stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i odwiedzających.
  13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Wystawca korzysta z uszkodzonego/wadliwego sprzętu energetycznego stoisko zostanie odłączone od zasilania w energię elektryczną.
 10. Rozładunek i załadunek eksponatów
  1. Mechaniczny rozładunek i załadunek sprzętu świadczony będzie tylko tym firmom i w takim zakresie, jaki jest zadeklarowany w formularzu Zamówienia Usług Dodatkowych.
  2. Rozładunek i załadunek eksponatów odbywa się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu i wykonywany jest na koszt wystawcy.
  3. Koszt wynajęcia naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę pracy: wózka widłowego z operatorem- 184,50 zł/godz. Brutto, dźwigu z operatorem- dla ładunków o ciężarze jednostkowym do 10 ton- 246,00 zł/godz. Brutto, dla ładunków powyżej 10 ton i specjalistycznych- 319,80 zł/godz. Brutto.
  4. Do rozładunku i załadunku udostępniona będzie nieodpłatnie rampa rozładunkowa (parking dla wystawców).
  5. Rozładunek sprzętu przy pomocy dźwigów odbywać się będzie w następujących terminach: 06.06.2019 r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 18.00, 07.06.2019 r. (piątek) od godz. 7.00 do 21.00.
  6. Załadunek sprzętu po zakończeniu wystawy: 09.06.2019 r. od godz. 17.00 do 21.00, 10.06.2019 r. od godz. 7.00 do 20.00, 11.06.2019 r. 7.00 do 15.00.
  7. W sobotę 8 2019 r. czerwca nie będą świadczone usługi dźwigowe.
  8. Firmy, które nie zadeklarowały w umowie usług dźwigowych mogą zamówić usługę na podstawie formalnego zlecenia dostępnego u Organizatora i operatora dźwigu.
 11. Pokaz pracy maszyn
  1. Warunki i zasady uczestnictwa w pokazach pracy maszyn oraz zasady ich przeprowadzania określa Regulamin pokazów pracy maszyn oraz formularz zgłoszeniowy.
  2. Organizator dopuszcza do pokazów wyłącznie Wystawców, którzy zgłosili zamiar udziału w pokazach w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia bez potrzeby uzasadniania decyzji.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Wystawca ma prawo do zgłaszania pisemnych reklamacji do 17.06.2019 r.
  2. Reklamacja Wystawcy winna być dokonana w formie pisemnej złożona osobiście lub przesłana listem poleconym, pod rygorem nieważności.
  3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
  4. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk z wystawcami i odwiedzającymi oraz korzystania z tych materiałów do własnych celów bez zobowiązań wobec Wystawców lub osób trzecich.
  6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  7. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 13. Zobowiązania

  Wystawca akceptuje niniejszy regulamin, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na formularzu zgłoszeniowym.


Regulamin pokazów maszyn

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne pokazu pracy maszyn na wystawie Agro Targi Wschód 2019, organizowanej przez P.P.H.U. Sawa Expo Stanisław Sawa, zwanego dalej jako Organizator.
 2. Pokazy odbywają się w czasie trwania wystawy, tj. od 8 do 9 czerwca 2019 r.
 3. Osobę odpowiedzialną za kierowanie pokazami, zwaną dalej jako Prezenter, wyznacza Organizator.
 4. Organizator dopuszcza do pokazów wyłącznie Wystawcę, który spełnia wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Wystawy oraz niniejszym Regulaminem Pokazów.
 5. Każdy Wystawca zobowiązany jest wyznaczyć własny, przeszkolony personel w ilości wystarczającej do obsługi prezentowanych przez niego maszyn.
 6. Prezenter przygotowuje program pokazów określający:
  • uczestników
  • miejsce pokazów
  • ilość i rodzaj sprzętu prezentowanego przez każdego Wystawcę
  • kolejność pracy maszyn
  • przybliżony czas trwania poszczególnych prezentacji.
 7. Program pokazów zostanie przedstawiony uczestnikom pokazu podczas spotkania w dniu 7.06.2019 r. o godz. 16:00 w Biurze Wystawy. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
 8. W przypadkach uzasadnionych organizacyjnie, program może być w całości lub części zmieniony decyzją Prezentera.
 9. Pokaz pracy maszyn jest dozwolony tylko i wyłącznie na miejscu wyznaczonym przez Prezentera.
 10. Podczas pokazu Prezenter odczytuje tekst opracowany na podstawie opisu maszyny przygotowanego przez Wystawcę
 11. Wystawca w swoim zakresie i na własny koszt zapewnia ciągniki konieczne do prezentacji maszyn nie posiadających własnego napędu.
 12. Podczas pokazów zabrania się przyczepiania ciągnika do innej maszyny.
 13. Organizator nie zapewnia uczestnikom żadnych dodatkowych urządzeń, materiałów itp., niezbędnych im do dokonania pokazu.
 14. Każdego dnia o godz. 9.00, Prezenter może zorganizować odprawę z osobami wyznaczonymi przez Wystawców oraz z Pomocnikami, celem ustalenia kolejności i zasad prowadzenia prezentacji sprzętu, w szczególności w zakresie warunków bezpieczeństwa.
 15. Wystawca, który nie zgłosi się na spotkanie w dniu poprzedzającym wystawę lub na odprawy w dniach prezentacji i nie potwierdzi w niej udziału, będzie wykluczony tego dnia z pokazów. W takim przypadku uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora, a wniesione opłaty przypadają Organizatorowi tytułem kary umownej.
 16. Maszyny i urządzenia przeznaczone do pokazów mają miejsce postoju wyłącznie na parkingu wyznaczonym przez Organizatora.
 17. Uczestnik prezentacji zobowiązany jest zabezpieczyć przed uruchomieniem sprzęt pozostający na miejscu postoju.
 18. Przemieszczanie maszyn na terenie wystawy może nastąpić tylko za zgodą Prezentera pod nadzorem Pomocników, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 19. W dniach prezentacji o godz. 9.00, maszyny i urządzenia będą grupowane w miejscu i kolejności wskazanej przez Prezentera tak, aby zapewnić pełną gotowość do prezentacji.
 20. W czasie trwania prezentacji, operator maszyny lub urządzenia uruchamia sprzęt wyłącznie na wyraźne polecenie Prezentera.
 21. Uczestnicy prezentacji (pracownicy i współpracownicy Wystawcy) zobowiązani są do bezzwłocznego i pełnego wykonania wszelkich poleceń Prezentera oraz Pomocników.
 22. W przypadku naruszenia przez uczestnika pokazu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Prezenter ma prawo wykluczenia Wystawcy z pokazów. W takim przypadku Wystawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora, a wniesione opłaty przypadają tytułem kary umownej.
 23. Wystawca na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne oraz swojego personelu i pracowników oraz za wszelkie negatywne następstwa pracy jego sprzętu.
 24. W czasie trwania pokazów wszystkich jego uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz przebywania na miejscu pokazów po spożyciu alkoholu.
 25. Maszyny biorące udział w pokazie maszyn są to maszyny specjalnie w tym celu desygnowane na wystawę, nie są one eksponatami na stoisku i nie mają prawa poruszać się po terenie ekspozycji. Ich miejscem postoju jest specjalnie wyznaczony parking dla maszyn na pokazy.
 26. W czasie trwania pokazów, wszelkie uwagi i wnioski dotyczące prezentacji uczestnicy kierują wyłącznie do Prezentera.

zobacz również

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe na III edycję „Agro Targi Wschód” 2019 są dostępne w wersji elektronicznej.

czytaj